سفره ای ها

پا به پا

هم و دو

شورای مشورتی کودکان و نوجوانان

سفیران امید

به وقت نوجوانی

سینماتراپی

کمانک اصفهان

توان هفت

خونه ی بابابزرگه

تو را می خوانیم

دقیقه های را با هنر سر کنید

آسمانی ها

منارجنبون

مسابقه نقاشی شهرهای صلح

سازمان جهانی (شهرداران صلح ) به منظور ارتقای آموزش های مربوط به (صلح ) در بین شهرهای عضو این سازمان ،اقدام به برگزاری رقابتی هنری ویژه کودکان شهرهای عضو اقدام نموده است. موضوع اصلی این رقابت (شهرهای صلح جو )است و به کودکان دو گروه سنی 6 تا 10 سال و 11 تا 15 ساله اختصاص دارد.