همایش نماد شناسی عرفانی گلها و پرندگان

همایش نمادشناسی عرفانی گل ها و پرندگان با تاکید بر معناشناسی هنر گل و مرغ در اصفهان عصر صفوی از منظر عزالدی مقدسی عارف قرن 7 با حضور دکتر جلیل جوکار(عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان) ، دارای مدرک درجه یک هنر (دکترا) در رشته نگارگری ازشورای عالی فرهنگ و هنر در تاریخ 31تیر98 در محل کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

اصفهان شناسی قسمت 1

تهیه شده توسط مرکز اصفهان شناسی

اصفهان شناسی قسمت 2

تهیه شده توسط مرکز اصفهان شناسی