موزیک ویدئو آزادی

موزیک ویدیو آزادی

جهانی خوب می داند که من از جنگ بیزارم ولی از حفظ ایرانم محاله دست بردارم