سینماتراپی

چرا سینماتراپی؟

سینماتراپی - قسمت اول

با هم گفتگو کنیم

برداشتی از فیلم جدایی نادر از سیمین

جدایی چگونه اتفاق می افتد؟

چه مکانیسمی گفتگو را تا این حد ناممکن می کند؟

سینماتراپی - قسمت دوم

افسردگی

برداشتی از فیلم “اینجا بدون من”

من افسرده ام؟!

تشخیص افسردگی با کیست؟

وقتی فرد افسرده دور خود حصار می کشد….

سینماتراپی - قسمت سوم

غفلت

برداشتی از فیلم “اتاق”

آیا می دانید تاکنون مرتکب چه نوع کودک آزاری شده اید؟

سینماتراپی - قسمت چهارم

سبک زندگی

برداشتی از فیلم “گذشته “

از سبک زندگی خود چه می دانیم؟آن را خودمان انتخاب کردیم؟

انتخاب سبک زندگی چه تاثیری در روابط خانوادگی و جامعه دارد ؟

سینماتراپی - قسمت پنجم

جمع گرایی و فرد گرایی در فرهنگ ایران

برداشتی از فیلم “میهمان داریم”

کدام ارجحیت دارند؟ حقوق فردی یا تعهد افراد در قبال گروه

آیا باید وابستگی خود به گروه رابیشتر کرد یا کمتر؟

موضوع کرونا چه تاثیری در فردگرایی و جمع گرایی ایرانیان گذاشته است؟

سینماتراپی - قسمت ششم

نقش اطرافیان در مواجهه با خشونت خانگی

برداشتی از فیلم “مَلی و راه های نرفته اش”

می توان در برابر خشونت خانگی به خاطر حفظ آبرو سکوت کرد؟!

تاثیر دورکاری و خانه نشینی در ایام کرونا بر افزایش خشونت خانگی چگونه است؟

سینماتراپی - قسمت هفتم

اختلافات خانوادگی

برداشتی از فیلم “طلا و مس”

الگوی حل مساله در اختلافات خانوادگی چیست؟

شنیدن فعال و همدلی در حل اختلافات خانوادگی چه تاثیری دارند ؟

سینماتراپی - قسمت هشتم

فرهنگ و خشونت خانگی

برداشتی از فیلم “مغز های کوچک زنگ زده”

دوران کرونا به خشونت خانگی افزوده؟

چه راهکاری برای کاهش آن وجود دارد؟

سینماتراپی - قسمت نهم

کم خوابی و بهم ریختن خواب

برداشتی از فیلم “بی خوابی insomnia”

آیا دورکاری و خانه نشینی دوران کرونا،نظم خواب شما را نیز به هم زده است؟ چه راهکاری برای آن وجود دارد؟

سینماتراپی - قسمت دهم

جبران کردن خلاء عاطفی با پول

برداشتی از فیلم “زیر سقف دودی”

دوران کرونا به روابط عاطفی با فرزند تان آسیب زده؟

بهترین و مهمترین راهکاری برای کاهش آن چیست؟

سینماتراپی - قسمت یازدهم

 سوگ و تعلیق

برداشتی از فیلم “جاذبه”

کرونا و سوگ پیچیده

بیماری کرونا بسیاری را سوگوار نموده است،مواجهه آنها باسوگ باید چگونه باشد ؟
باتوجه به اینکه در ایام کرونا امکان سوگواری متداول نیست،باید چه کرد؟
وظیفه اطرافیان برای فرد داغ دیده چیست ؟

سینماتراپی - قسمت دوازدهم

بیوگی و فقر

برداشتی از فیلم “لاک قرمز”

آیا الگوهای زندگی مشترک ما آسیب زا نیستند؟

آموزش و توانمند سازی زنان کلید تحول جامعه است