چراعلی

قسمت اول: چرا علی، چرا مولا، چرا عید؟چرا غدیر؟

همه ی افراد برجسته با آثاری ماندگار، اصولی را در تفکر خود رعایت می کنند که هر فردی اگر آن اصول را بکار گیرد شاهد بروز و به بار نشستن آثار برجسته خواهد بود. در این بخش اصول تفکر در آثار افراد برجسته بررسی می شود
از نظر شخصیت شناسی جایگاه علی(ع) کجاست؟
شناخت اصول تفکر در خطبه ۸۳ نهج البلاغه
از زبان دکتر سید محمد رجایی رامشه با جنبه های دیگری از وجود امیرالمؤمنین علی (ع) آشنا شوید.

قسمت دوم: چرا علی، چرا مولا، چرا عید؟چرا غدیر؟

آیا علی (ع) را می توان به عنوان یک اندیشمند امروزی سنجید؟
آیا آنچه امروز در نویسندگی رعایت می شود در خطبه های علی (ع) رعایت شده؟
این بخش به بررسی اصول تفکر در خطبه۸۳ نهج البلاغه می پردازد.
از زبان دکتر سید محمد رجایی رامشه با جنبه های دیگری از وجود امیرالمؤمنین علی (ع) آشنا شوید.

قسمت سوم: چرا علی، چرا مولا، چرا عید؟چرا غدیر؟

  • علی (ع) محصول عمل به وحی است.
  • علی (ع) قرآن عملی است.
  • علی (ع) محصول پیامبر است.
  • دلیل تکمیل دین
  • نتیجه عمل به قرآن
    از زبان دکتر سید محمد رجایی رامشه با جنبه های دیگری از وجود امیرالمؤمنین علی (ع) آشنا شوید.

قسمت چهارم: چرا علی، چرا مولا، چرا عید؟چرا غدیر؟

از نظر شخصیت شناسی جایگاه علی (ع) کجاست؟

چرا غدیر عید است؟

 از حضرت علی(ع) می توان اصول بندگی، اصول زندگی، اصول تفکر و تکامل را دریافت کرد.
از زبان دکتر سید محمد رجایی رامشه با جنبه های دیگری از وجود امیرالمؤمنین علی (ع) آشنا شوید.
گفتگو درباره فضایل حضرت علی (ع) پایانی ندارد…