I C C V

مجموعه آثار مشاغل سنتی اصفهان

مجموعه آثار مشاغل سنتی اصفهان(راسته)
مستند حسین آقاتقی | حرفه قالب تراشی قلمکار

مجموعه آثار مشاغل سنتی اصفهان تهیه شده در سازمان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان

مستند اصغر مختاری | حرفه نمدمالی

مجموعه آثار مستند مشاغل سنتی اصفهان تهیه شده در سازمان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان

مستند مرتضی کیان زاد | حرفه نقش فرش

مجموعه اثار مستند مشاغل سنتی اصفهان تهیه شده در سازمان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان